Dialog bez Sokrata. Prolegomena k rodícím se světům

Dnešní článek je o tom, jak může mladý člověk vnímat postavení humanitních věd v dnešní společnosti. Přiznám se, že k rozhovoru mě vedlo několik věcí. Především jsem chtěl dát slovo zástupci té mladé generace Z, o které je dnes ve firmách takový boj. Chtěl jsem si také splnit roli prostředníka a motivovat mladého člověka k otevřenému vyjádření názoru. Vnímám také potřebu ukázat, že jsou mezi námi lidé, kteří umí kriticky uvažovat, vnímají nutnost existence humanitních věd v současné společnosti, a především se nebojí té mnohdy neoprávněné kritiky z řad veřejnosti, pokud jde o genderová studia či snad o mou milovanou sociologii. A to i přesto nebo snad právě proto, že jde o člověka mladšího, než bude velká většina čtenářů tohoto článku.


Než vám nabídnu krátký rozhovor se svou studentkou Terezou Slonovou (15 let) z Duchcovského gymnázia, dovolte mi krátké vyznání. Domnívám se, že jednou z rolí učitele je vést s žáky rozhovory na různá společenská témata. A to bez ohledu na to, jaký předmět má zrovna vyučovat.

Z mého pohledu absolutně neexistuje žádný důvod se např. na hodinách anglického jazyka nepobavit o stavu současné společnosti a smyslu vzdělávání. Látka, kterou by měl učitel odučit, se má stávat spíše vrstvou, která se procvičí, osvětlí, ukáže, ale stále zůstává jen jakousi lehkou povrchností na pozadí toho důležitějšího; dialogu, kritického myšlení a ukázání intelektuálního zápalu při zodpovídání a pokládání otázek.

To je dle mého univerzální fenomén, který má patřit do každé hodiny. Bez ohledu na to, co je formálně vyžadováno předpisy, různými nařízeními, metodikou, apod. Tady jde totiž o víc. O postavení člověka v moderní společnosti…

Možná malá otázka pro ty, kteří by snad tento přístup chtěli kritizovat. Zpravidla každý z nás během své vzdělávací dráhy má, či měl, svého oblíbeného učitele. Nebyli to všichni, ale vždy jen spíše v řádu jednotek. Čím se o to tito učitelé zasloužili? Nebylo to tím, že zpravidla v tom nejlepším slova smyslu vyžadovali od svých žáků a studentů víc než jen to, co po nich chtělo úřednické diktum?

Nejspíš bych zde své vyznání mohl skončit a nabídnout vám náš rozhovor. Ponechávám jej bez úprav. Snad pro to, aby byla vidět i ta živelnost a „sympatická neučesanost“, s jakou se právě kritické myšlení rodí. Zápal mladého člověka, který má chuť nastoupit tu nádhernou intelektuální pouť a podílet se na něčem, co třeba jednou náš společný svět zlepší.

                                                                       ***

Vím o Tobě, že bys ráda po gymnáziu pokračovala dál na vysoké škole studiem humanitních věd. Nejspíše by šlo o sociologii nebo genderová studia. Můžeš, prosím, více přiblížit svoji motivaci ke studiu těchto oborů?

Těžko se mi věří, že se někdo zajímá o názory studentky, jako jsem já. Jak jsem psala ve své poslední slohové práci, málokdo z kantorů, ale i z dospělých obecně, má zájem vyslechnout si náš názor. Většinou předpokládají, že do problematiky, jakožto puberťáci, nejsme schopni nahlédnout. Já si přitom myslím, že mnohdy můžeme přijít s neotřelými nápady. Máme kritický způsob uvažování a naše upřímnost může být v lecčem přínosná.

Ke studiu humanitních oborů mě motivuje především touha nenechat se strhnout společností. Vnímám to jako svou přirozenost, zůstávat v obraze společenského dění a zachovávat si určitou nezaujatost. Studium sociologie mi nabízí nahlédnutí do spletitých mezilidských vztahů a poskytuje mi vysvětlení mnoha jevů, které se ve společnosti vyskytují. Přičemž je možno se povznést nad vlastní osobu a objektivně se zařadit do tak komplexního celku, jakým společnost beze sporu je.

Sociologii beru jako vědu, která mi toho může hodně dát a genderová studia taktéž. Pohlaví nás jako lidské bytosti definuje více, než jsme často ochotni připustit a navzdory tomu, že je to jeden ze základních organizačních principů lidské společnosti, málokdo zná skutečný význam pojmů, které jsou s genderem spojeny. Feminismus s jeho aspekty, lidská sexualita a mnoho dalších témat, s nimiž je obor úzce spjat, stále nesou pejorativní nádech.

Věřím, že studium mi pomůže získat přehled o historickém kontextu postavení žen a mužů ve společnosti a umožní mi zabývat se i praktickými otázkami, které se problematiky týkají. S pomocí těchto znalostí využiji možnosti, že mohu zvednout svůj hlas a mluvit. Získám tím i kompetenci, abych dodávala sílu ostatním, kteří budou moci udělat totéž.


Zkus si vybrat jeden z těch svých oblíbených oborů a přiblížit nám, v čem ty jako gymnaziální studentka vidíš přinos oboru pro současnou společnost. Proč by se lidé měli tím oborem zabývat, a čím vlastně podle Tebe může přispět v současném vědění?

Genderová problematika zasahuje do našich životů dnes a denně. Je to více než jen historie feministických teorií, týká se rovných pracovních příležitostí (a to nejen žen a mužů, ale i příslušníků jiné etnicity, sexuality nebo hendikepovaných), což je pilířem spravedlivé společnosti.

Jak jsem říkala, podobné pojmy mají ofenzivní podtext. Gender a sexualita jsou pojmy, o nichž se na školách (ale i v běžném životě) téměř nemluví. Přičemž obojí je nedílnou součástí každého z nás. Pokud chce člověk poznávat své okolí, musí nejdříve poznat sám sebe. Jedná se tedy i o vzdělávání ve společenských vědách obecně. Naučit (nejen) mladé lidi vyslechnout názor druhého, přijmout jej a rozumně ho prodiskutovat. Pokud budou lidé znalí společenskovědních oborů, napomůže jim to k pochopení jemných nuancí společnosti a ta může ještě více prosperovat.


Určitě nejsem sám, který jsem zaznamenal u některých lidí určitou nevoli vůči humanitně zaměřeným fakultám nebo oborům. Vyčítají jim jejich neužitečnost a nízkou uplatnitelnost na trhu práce. Nebudeme tu vytvářet nějaké distopické vize o tom, jak by se společnost "měla", kdyby takové obory neexistovaly (a že to tak bohužel v minulosti bylo!), tak Tě požádám o "obranu společenských věd". Proč jsou podle Tebe důležité?

Na společenské vědy se útočí z mnoha stran. Dle mého názoru je to dáno tím, že si každý myslí, že jim rozumí. Každý totiž žije ve společnosti. Stejně tak ale na každého působí gravitace. I přes to se však málokdo naváží do fyziky a technických oborů obecně. Když se totiž řekne slovo „gravitace“, většina si vybaví například gravitační zákon. Jakmile však na stejném místě vyslovíte pojem „politika“, každý má svůj neotřelý názor a je ochoten vám jej sdělit. Na tom však není nic špatného.

Na společenských vědách je úžasné právě to, že vyvolávají diskuzi, čímž se posouvají dál… Avšak zatímco u gravitačního zákona je snadné člověka opravit, pokud se zmýlí, nelze totéž udělat, pokud má někdo mylnou představu o činech politika… Variabilita humanitních věd umožňuje každému se projevit. Mnozí si však pletou pojmy „vlastní názor“ a „pravda“. V takovém případě je tedy velice snadné prohlásit, že si ve společenských vědách může každý říkat, co se mu zlíbí. Společnost nelze přesně definovat především pro její rozmanitost. To však neznamená, že cokoliv, co o ní řeknete, je fakt.

Stejně tak jako potřebujeme odborníky na elektroinženýrství, potřebujeme i odborníky na společnost. Díky nim můžeme předpokládat určité jevy a vyvarovat se jim, poučit se z chyb minulých a posunout se dále. Oprostit se od osobních zájmů a upozadit je ve prospěch společnosti, jíž umožníme růst a rozvíjet se. Jak jinak vyřešit problémy ve společnosti, jakým je například domácí násilí, než pomocí společenskovědních disciplín a odborníků?


Pokud máš ještě něco na srdci, poděl se se svými možnými budoucími studenty. A děkuju za rozhovor.

Možnosti jsou prakticky neomezené a stále máme co objevovat. Díky analytikům a studiím zjišťujeme, jak fungujeme a kam spějeme. Nakonec tedy můžeme lidstvo i empiricky zachytit. O lidském mozku toho víme tak málo. Obor společenských věd bude uplatnitelným, dokud nebudeme o lidech vědět absolutně vše a až i to poznáme, je možné, že se octneme znovu na začátku…

Rostislav Gramskopf

Komentáře